Rental Agreement

Algemene huurvoorwaarden

 

Artikel 2

Materialen

Het gaat steeds om die materialen die hierboven opgenomen werden in de overeenkomst en alle daarbijhorende elementen die hiermee één samenhangend geheel uitmaken.

 

Artikel 3

Reserveringen en annuleringen

Reserveringen is pas geldig wanneer beide partijen de overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend hebben en vanaf de waarborg integraal betaald is.

 

Artikel 4

Huurperiode

De huurperiode, zowel de data als tijdstippen worden steeds expliciet in de huurovereenkomst vermeld. Deze dient gerespecteerd te worden door zowel huurder als verhuurder.

 

De verhuurder verbindt zich ertoe te zorgen dat de gehuurde materialen beschikbaar zijn vanaf het moment dat de huurperiode aanvangt.

 

De huurder verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de gehuurde materialen op tijd teruggebracht worden naar de verhuurder.

 

Artikel 5

Huurprijs en waarborg

De huurprijs wordt steeds weergegeven in de huurovereenkomst. Indien het gaat over het verhuur van meerdere materialen dient deze berekening expliciet vermeld te worden opdat beide partijen hier een duidelijk beeld op hebben.

 

De huurprijs wordt vastgesteld op XXX EUR. Deze is vooraf betaalbaar op de rekening IBAN: BE80 7340 4046 5577 (of deze is online betaald via reserveringsplatform van de website www.edgystatements.com) van de verhuurder met vermelding van de referte XXX.

Het huurbedrag is eisbaar krachtens het uitsluitende feit van het verstrijken van de vervaldag, die als ingebrekestelling zal worden beschouwd.

 

De waarborg dient steeds betaald te zijn voordat de huurperiode van start gaat.

 

De waarborg, indien geen schade, wordt terugbetaald aan de huurder na afloop van de huurperiode. Hierover wordt gecommuniceerd tussen huurder en verhuurder.

 

Artikel 6

Verplichtingen van de huurder

De huurder dient alle goederen deftig na te kijken op gebreken, mankementen, tekorten etc. alvorens ze in gebruik te nemen. Indien men voor het gebruik gebreken, mankementen, tekorten etc. opmerkt, dient men deze onmiddellijk te melden aan de verhuurder. Indien deze op voorhand niet doorgegeven worden, kan de verhuurder hiervoor geenszins verantwoordelijk worden gehouden.

 

De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.

 

Het is niet toegestaan om de gehuurde goederen onder te verhuren of in gebruik te nemen voor zaken die niet overeengekomen zijn met de verhuurder.

 

Het is niet toegestaan voor de huurder om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming veranderingen of aanpassingen te doen aan de gehuurde goederen.

 

De huurder zorgt ervoor dat de goederen teruggegeven worden aan de verhuurder zoals de huurder ze ontvangen heeft.

 

(indien goederen gepoetst of gereinigd moeten worden alvorens ze terug te geven, gelieve dit dan op te nemen in deze algemene huurvoorwaarden)

 

Artikel 7

Schade en schadevergoedering

Het gehuurde goed blijft ten allen tijden eigendom van de verhuurder.De huurder is tot aan het moment van retour aan verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde sieraad.

 

De huurder zal het gehuurde sieraad nooit met iets anders reinigen dan met een zuivere, droge en zachte doek. Het is absoluut niet toegestaan om het gehuurde artikel met wat voor reinigingsmiddel dan ook en/of water te reinigen.

 

Huurder zal het gehuurde sieraad uitsluitend gebruiken voor strikt persoonlijk gebruik. Het is huurder dan ook niet toegestaan om het gehuurde sieraad aan derden ter beschikking te stellen door middel van ruilen, uit- of door lenen, verhuren of verkopen.

 

Het is huurder niet toegestaan het gehuurde sieraad geheel of gedeeltelijk te kopiëren.

 

Het is huurder niet toegestaan om het gehuurde sieraad te veranderen of op enige andere wijze te beschadigen.

 

In geval van vermissing, diefstal of schade, in welke vorm dan ook, is huurder verplicht verhuurder hiervan direct per mail of via telefonisch contact op de hoogte te stellen.

 

(indien de huurder een verzekering moet afsluiten voor de materialen, gelieve dat dan hier op te nemen.)

 

Artikel 8

Overmacht

Verhuurder heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de huurder dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan verhuurder kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

 

Article 1 Materials : 

These conditions always apply to the materials that are listed in the agreement above, including all associated elements that form a coherent whole.


Article 2 Reservations and cancellations :
A reservation is only valid when both parties have completely filled in and signed the agreement, and when the deposit has been fully paid.


Article 3 Rental period :
The rental period, including dates and times, is always explicitly stated in the rental agreement. Both the tenant and the landlord are obligated to abide by these terms.


The landlord agrees to ensure that the rented materials are available from the start of the rental period.

The tenant agrees to return the rented materials to the landlord on time.


Article 5 Rental price and deposit :
The rental price is always specified in the rental agreement. If multiple materials are being rented, this calculation should be clearly indicated to ensure mutual understanding.


The rental price is set at XXX EUR. It should be paid in advance to the bank account IBAN: BE80 7340 4046 5577 (or it can be paid online through the reservation platform on the website www.edgystatements.com), mentioning the reference XXX.
The rental amount becomes due on the expiration date, which will be considered as a reminder.

The deposit must always be paid before the start of the rental period.

The deposit, if no damage occurs, will be refunded to the tenant at the end of the rental period. Communication regarding this matter will take place between the tenant and the landlord.


Article 6 Tenant's obligations :
The tenant must thoroughly inspect all items for defects, malfunctions, shortages, etc. before using them. If any defects, malfunctions, shortages, etc. are noticed, they should be immediately reported to the landlord. Failure to inform the landlord in advance will release the landlord from any responsibility.

The tenant is responsible for any loss or damage to the rented goods throughout the entire rental period.

Subleasing the rented goods or using them for purposes not agreed upon with the landlord is strictly prohibited.

The tenant is not allowed to make any changes or alterations to the rented goods without prior written permission.

The tenant must return the goods to the landlord in the same condition as they were received.

(if the goods need to be cleaned before returning them, please include this in these general rental conditions)


Article 7 Damage and compensation :
The rented items remain the property of the landlord at all times. The tenant is liable for any damage to the rented jewelry until it is returned to the landlord.

The tenant may only clean the rented jewelry with a clean, dry, and soft cloth. It is strictly prohibited to clean the rented item with any cleaning agent or water.

The tenant should only use the rented jewelry for personal use. Therefore, the tenant is not allowed to provide the rented jewelry to third parties through exchanges, borrowing, renting, or selling.

The tenant is not allowed to copy the rented jewelry, whether fully or partially.

The tenant is not permitted to make any changes or cause any damage to the rented jewelry.

In case of loss, theft, or damage in any form, the tenant is obliged to immediately notify the landlord by email or phone.

(if the tenant needs to take out insurance for the materials, please include it here.)


Article 8 Force Majeure :
In the event of force majeure, the landlord has the right to suspend the execution of the agreement at their own discretion or to terminate the agreement without judicial intervention. The landlord will notify the tenant of this in writing. The landlord will not be held liable for any compensation, unless it would be unreasonable or unfair in the given circumstances.
Force majeure refers to any failure that cannot be attributed to the landlord due to no fault of their own and is beyond their control, as determined by law or generally accepted standards.